Muntatge d´una dona estressada sense poder dormir i una imatge de diners
SOCIETAT

Les 3 infraccions per les quals la Seguretat Social treu l'Ingrés Mínim Vital

La Seguretat Social exigeix el compliment d'uns requisits per cobrar l'Ingrés Mínim Vital, ja que si no s'exposen a una possible pèrdua o devolució de l'ajuda

Al nostre país es calcula que més de 2,15 milions de persones cobren l'Ingrés Mínim Vital. És una prestació no contributiva que garanteix uns ingressos regulars a les famílies en risc de pobresa. Tot i això, de vegades s'exposen a una possible pèrdua de l'ajuda per part de la Seguretat Social de cometre alguna infracció.

Sovint es pot donar el cas que els errors que comet el ciutadà siguin totalment involuntaris. Sense intenció de causar cap mena de perjudici a l'administració. Però Hisenda no perd de vista qualsevol mena d'irregularitat o frau fiscal.

La Seguretat Social, en aquestes situacions, no té la possibilitat de retirar l'Ingrés Mínim Vital. Tot i això, sí que pot reclamar la quantia que ha estat cobrada de manera indeguda. Per tant, val la pena complir les exigències que imposen per no endur-se un disgust més endavant.

En quins casos caldrà tornar l'Ingrés Mínim Vital

La Seguretat Social preveu tres tipus d'infraccions, com ara lleus, greus i molt greus. Caldrà prestar una certa atenció a aquesta darrera categoria, que serà la causant que hàgim de fer una possible devolució de l'Ingrés Mínim.

L'administració podrà reclamar-ho, però només exigiran el percebut durant els sis mesos anteriors a l'error. Perquè es doni una infracció molt greu cal que es produeixin tres greus, entre les quals hi ha les situacions següents.

  • No facilitar la documentació requerida per confirmar que es compleixen les exigències necessàries per cobrar l'ajuda.
  • No comunicar qualsevol canvi pot comportar una variació, suspensió o acabament de la prestació.
  • Cometre en un any tres infraccions lleus serà considerat com a falta greu.
  • No prendre part a les estratègies d'inclusió que duu a terme la Seguretat Social.
  • Incompliments de les condicions de compatibilitat de la prestació de l'IMV amb els ingressos procedents per feina o activitat econòmica.

Quan retira la Seguretat Social l'ajuda

En casos molt extrems, la Seguretat Social pot retirar l'Ingrés Mínim Vital als ciutadans. No seria de manera indefinida, però durant un període comprès entre 2 i 5 anys no tindria dret a sol·licitar-ho encara que complís els requisits.

Un primer motiu pel qual es quedaria sense l'ajuda seria pel falsejament de la declaració d'ingressos o patrimoni. Una segona raó seria l'ocultació de canvis importants que poguessin donar lloc a la modificació o la suspensió de la prestació.

La Seguretat Social preveu com a tercera infracció, en aquest sentit, que es produeixi una altra situació fraudulenta que faciliti l'accés indegut a l'ajut.

Així quedaria el càstig

Incórrer en faltes greus es penalitzarà per part de la Seguretat Social en l'extinció de la prestació durant 2 anys. A això se li sumarà l'obligació de tornar els diners cobrats en els 180 dies anteriors. El càstig s'elevaria fins als 5 anys sense accedir a l'Ingrés Mínim Vital quan la infracció comesa fos molt greu.

➡️ Ajuts ➡️ Societat

Més notícies: