Fotomuntatge de dues persones a una taula d'oficina de treball i al capdavant una dona sorpresa
ECONOMIA

El dubte que tenen milers de treballadors a Espanya i ara resol la Seguretat Social

La Seguretat Social explica què passa quan un treballador té diverses feines i es demana de baixa laboral

A Espanya és comú que alguns treballadors tinguin més d'una feina per complementar els seus ingressos. Tot i això, sorgeixen dubtes importants. Què passa si s'agafa la baixa laboral tenint diverses feines? La Seguretat Social s'ha pronunciat sobre aquest tema per aclarir qualsevol incertesa.

La baixa laboral és aquella situació en què un treballador no pot exercir les seves funcions a causa d'una malaltia o accident. Durant aquest període, el treballador rep una prestació econòmica de la Seguretat Social per compensar la pèrdua d'ingressos.

Un home es porta la mà a la cara, i al cercle, un paquet de pastilles

Què passa si tinc diverses feines i em donen la baixa?

Si un treballador té més d'una feina i es troba en situació de baixa laboral, ha de deixar de treballar immediatament. La Seguretat Social estableix que la incapacitat temporal afecta totes les activitats laborals del treballador. Això significa que no es pot continuar treballant en cap de les feines mentre està de baixa.

La raó principal és que la baixa s'atorga perquè el treballador no està en condicions de fer les tasques habituals. Continuar treballant en una de les feines podria agreujar la situació de salut del treballador i prolongar el període de recuperació. A més, la Seguretat Social podria considerar que està cometent un frau si segueix treballant en una de les feines mentre està de baixa en una altra.

Dona refredada sonant-se el nas amb el fons d'una persona rascant-se el braç

Com es gestiona la baixa laboral amb diverses feines?

Quan un treballador amb diverses feines necessita agafar la baixa laboral, ha d'informar tots els seus ocupadors i presentar els comunicats de baixa mèdica. Cada ocupador ha de rebre una còpia del comunicat de baixa emès pel metge. La Seguretat Social s'encarregarà de gestionar la prestació econòmica corresponent a la baixa laboral.

La prestació econòmica per incapacitat temporal es calcula en funció de les bases de cotització de totes les feines del treballador. Això vol dir que la Seguretat Social tindrà en compte els ingressos de tots els treballs per determinar la quantia de la prestació. D'aquesta manera, el professional rebrà una compensació econòmica que reflecteixi els ingressos totals.

És fonamental que el treballador informi tots els seus ocupadors sobre la situació de baixa laboral. No fer-ho pot tenir conseqüències greus, com ara la pèrdua del dret a la prestació econòmica i possibles sancions. A més, el treballador podria enfrontar-se a problemes legals si es descobreix que ha continuat treballant en una de les feines.

La Seguretat Social ha deixat clar que, en cas de baixa laboral, els treballadors amb diverses feines han de deixar de treballar en tots ells. Això és essencial per garantir una recuperació adequada i evitar problemes legals. Informar tots els ocupadors i gestionar correctament la baixa laboral és imprescindible per a rebre la prestació econòmica corresponent i evitar sancions.

➡️ Economia

Més notícies: