Una oficina d'Hisenda i els logos d'Airbnb, Vinted i Wallapop

SOCIETAT

Hisenda llança un avís als que utilitzen Vinted, Wallapop o Airbnb: abans d'abril

Hisenda sol·licita als responsables d'aquestes plataformes una sèrie de dades sobre els clients més habituals

Hisenda té previst exercir un control fiscal més gran sobre els usuaris que facin ús de certes plataformes digitals. És el cas, per exemple, de Wallapop , Vinted o Airbnb. Els responsables d'aquests portals disposen fins al mes d'abril per comunicar a l'Agència Tributària les operacions realitzades pels venedors el 2023.

Aquesta mesura només s'aplica sobre aquells que tinguin la consideració de venedors habituals. Per tant, els que facin algun tipus de transacció de manera esporàdica queden exclosos d'aquesta comprovació.

Hisenda estableix el límit de les inspeccions a partir de les 30 operacions o quan se superin els 2.000 euros per any. En realitat es tracta d'una obligació que apareix inclosa en un Reial Decret aprovat el 30 de gener passat. I alhora transposa una directiva europea sobre intercanvis d'informació fiscal entre països comunitaris respecte a les transaccions en línia.

En aquesta norma es recull "l'obligació d'informació i de diligència deguda" de les plataformes digitals registrades al nostre país respecte dels venedors. "En la mesura que aquestes plataformes permeten als venedors contactar amb altres usuaris per dur a terme una activitat pertinent", subratlla.

Hisenda rebrà tota la informació sobre les transaccions

Hisenda s'encarregarà de controlar tota la informació sobre les operacions que es desenvolupin a Vinted o Wallapop o altres plataformes similars. Entre les activitats que es preveuen en aquesta norma de control apareixen les més habituals en aquest tipus de portals. És el cas de la venda de béns, la cessió temporal dús de béns immobles, serveis personals o arrendament de qualsevol mitjà de transport.

Wallapop, Vinted o Airbnb han de notificar les dades referents a les transaccions en què prenen part com a intermediaris. Se'ls exigirà la identificació dels venedors, les activitats desenvolupades, la contraprestació i els comptes que utilitzen per cobrar. També tot el que fa referència a comissions, tributs i altres quanties retingudes o cobrades per l'operador, publica El Correo.

Els terminis que maneja Hisenda

Els operadors disposaran d'un període per complir les obligacions amb Hisenda. Hauran d'aportar aquestes dades durant "el mes de gener de l'any posterior a aquell en què el venedor hagi estat identificat com a venedor subjecte a comunicació d'informació".

Aquest 2024 hauran de facilitar la informació referent al passat exercici (2023). Això no obstant, hi haurà un termini concret de dos mesos des que entri en funcionament l'ordre reguladora del model de declaració. Encara està pendent de publicació, encara que el que és previsible és que a partir d'abril ja sigui necessari notificar aquest contingut.