Persones en una oficina d'Hisenda, i al cercle, la bandera de la Comunitat de València
SOCIETAT

Totes les deduccions que es poden fer a la declaració a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana compta amb nombrosos avantatges fiscals per als que presentin la declaració de la Renda

A la Comunitat Valenciana s'estima que al voltant de 2,3 milions de persones presentaran aquest any la declaració de la Renda. Molts d'aquests contribuents es poden estalviar uns diners si són capaços d'aprofitar les diferents deduccions autonòmiques.

Val la pena estar atent a aquests avantatges fiscals per pagar menys a Hisenda. La plataforma TaxDown detalla quins són aquests ajuts disponibles en fer la declaració de la Renda.

Deduccions en la declaració de la Renda a la Comunitat Valenciana

Els ciutadans de la Comunitat Valenciana tenen a la seva disposició quasi quaranta deduccions. A continuació t'indiquem quins són:

Per naixement, adopció o acolliment

La desgravació arriba als 300 euros per cada fill nascut, adoptat o acollit. La base liquidable general i de l'estalvi no pot depassar els 30.000 euros en individual o 47.000 en conjunt.

Per part o adopcions múltiples

Els contribuents tenen dret a aplicar una deducció de 246 euros a la declaració de la Renda per naixement o adopcions múltiples. Les condicions quant a la renda són les mateixes que en el cas anterior.

Per naixement o adopció de nens amb discapacitat

La quantitat a desgravar a la Comunitat Valenciana per fills nascuts o adoptats amb discapacitat és de 246 euros. Es podria ampliar a 303 euros si hi ha un altre germà amb discapacitat.

Per família monoparental o nombrosa

Per a les famílies monoparentals o nombroses, la deducció se situa als 330 euros, encara que amb la possibilitat d'incrementar-la a 660 euros. Això darrer seria en els casos de famílies monoparentals o nombroses de categoria especial. El límit d'ingressos se situa en els 30.000 euros en individual o de 47.000 euros en conjunta.

Per les quantitats destinades a la custòdia en guarderies de fills o acollits menors de 3 anys

Hi ha una desgravació en la declaració de la Renda a la Comunitat Valenciana per a la custòdia en escoles bressol i centres d'infantil de fills o acollits menors de 3 anys. La quantia a deduir arribarà al 15% de les despeses de guarderia, amb un màxim de 297 euros per nen.

Per conciliació del treball amb la vida familiar

Aquest ajut es destina a les mares en un intent per facilitar la conciliació. Per cada fill d'entre 3 i 5 anys percebran 460 euros. Cal que la progenitora estigui donada d'alta a la Seguretat Social i els seus ingressos no superin els 30.000 euros en declaració individual o 47.000 en conjunta.

Per ser més grans de 65 anys o amb discapacitat

Aquesta deducció està a l'abast dels més grans de 65 anys o els que tinguin alguna discapacitat igual o superior al 33%. Tenen dret a deduir 197 euros quan la suma de la base imposable no superi els 25.000 euros en individual o els 40.000 en conjunta.

Per ascendents més grans de 75 anys o més grans de 65 amb discapacitat

Els contribuents que tinguin a càrrec seu algun major de 75 anys o de 65 amb alguna discapacitat també poden deduir a la declaració de la Renda. Arribarà als 197 euros, sempre que l'ascendent resideixi amb el cuidador almenys la meitat de l'any i no tingui rendes anuals superiors a 8.000 euros.

Per contractar empleades de la llar de manera indefinida

La contractació d'una empleada de la llar de manera indefinida també presenta benefici fiscal. Cal que es destini a cura de descendents menors de 5 anys o ascendents amb més de 75 anys o amb discapacitat.

La quantia a desgravar serà el 50% de les quotes a la Seguretat Social abonades. El màxim és de 660 euros pels descendents i de 330 euros per ascendent.

Per obtenir rendes procedents d'arrendaments d'habitatges

Els arrendadors d'un habitatge poden deduir el 5% dels ingressos, amb un topall màxim anual de 3.300 euros.

Per compra de primer habitatge a joves de menys de 35 anys

Els joves que durant el 2023 haguessin adquirit un habitatge per primera vegada tenen dret a deduir el 5% del gastat a la declaració de la Renda. La base liquidable general i de l'estalvi no pot excedir els 30.000 euros en declaració individual. Serà de 47.000 euros a declaració conjunta.

Per compra d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat que compressin un habitatge habitual poden desgravar el 5% del que s'ha invertit a la Comunitat Valenciana. El grau de discapacitat serà igual o superior al 65% per a discapacitats físiques o sensorials. Per a les psíquiques, igual o superior al 33%.

Per quantitats destinades a la compra o rehabilitació d'habitatge habitual

Els ciutadans que hagin rebut algun tipus d'ajuda pública per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge també tindran ajudes fiscals. El percentatge que cal deduir depèn d'una sèrie de factors.

Pel lloguer d'habitatge habitual

Els que resideixin en una casa de lloguer poden deduir el 20% del que abonen, amb un límit de 800 euros cada any. La desgravació s'eleva al 25% en altres casos. Entre ells, els joves menors de 35 anys o que tinguin algun tipus de discapacitat.

Per lloguer d'habitatge i treball a un altre municipi

Els contribuents que visquin de lloguer i siguin autònoms o assalariats en un altre municipi podran desgravar el 10% de la Renda. El màxim queda fixat als 224 euros a l'any.

Per inversió en energia renovable

Els ciutadans de la Comunitat Valenciana que inverteixin en energia renovable poden deduir el 40% de la inversió. Això serà si fan la instal·lació al seu domicili habitual o a zones comunes de l'edifici. L'ajuda es redueix al 20% quan l'obra es faci en un segon habitatge.

Per donacions a organitzacions ecològiques

Les persones que facin donacions per donar suport a la conservació i defensa del medi ambient es beneficiaran d'una desgravació a la declaració de la Renda. Arribarà al 20% dels primers 150 euros donats i al 25% la resta.

Per donacions al Patrimoni Cultural Valencià

Les aportacions que es facin al Patrimoni Cultural Valencià desgravaran un 20% els primers 150 euros. Per a la resta dels diners suposarà el 25%.

Per donacions que fomentin la Llengua Valenciana

Els contribuents que facin aportacions que serveixin per promocionar i fomentar la llengua valenciana deduiran el 20% dels primers 150 euros. La resta dels diners donats desgravaran el 25%.

Per donacions que donin suport a projectes culturals, esportius o científics

La deducció arribarà al 25% per als que donen diners, béns o drets per donar suport a projectes culturals, esportius o científics.

Per tenir dos o més fills

A la Comunitat Valenciana permeten deduir el 10% als contribuents amb dos o més fills. La suma de les bases imposables de tots els membres de la unitat familiar no pot excedir els 30.000 euros.

Per l'augment dels costos de finançament a l'habitatge habitual

Els ciutadans que suportaran un increment en els costos dels préstecs per a la compra o la rehabilitació d'habitatge tindran també ajuts. Podran deduir a la declaració de la Renda el 50% de la diferència positiva entre el que van abonar aquest any pel préstec i el pagat l'anterior.

Per compra de llibres de text i material escolar

La desgravació per compra de llibres de text i material escolar a la Comunitat Valenciana puja a 110 euros per cada fill. El sol·licitant s'ha de trobar en situació d'atur i registrat com a demandant de feina. La suma dels ingressos no ha de superar els 30.000 euros en declaració conjunta o 47.000 en conjunta.

Per obres de millora, accessibilitat i sostenibilitat a l'habitatge

Els que fessin obres per a la millora de qualitat, conservació i accessibilitat de l'habitatge deduiran el 20% del que s'ha invertit. Arribarà al 50% quan aquestes reformes siguin d'accessibilitat per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Per obres de millora i accessibilitat fetes el 2014 i 2015

Hi ha una deducció per obres de conservació o millora en habitatge habitual efectuades el 2014 i 2015. La quantia pujarà al 10% del total invertit per a les reformes del 2014, i del 25% per a les del 2015.

Per adquisició d'abonaments culturals

Els residents a la Comunitat Valenciana que hagin adquirit abonaments culturals desgravaran el 21% de les despeses. S'exigeix que el beneficiari tingui ingressos per sota dels 50.000 euros anuals.

Per compra de vehicles elèctrics

Serà possible deduir el 10% del cost d'una bicicleta o un vehicle elèctric a la declaració de la Renda.

Per adquisició d'accions a companyies de nova creació

Els que invertissin en noves empreses tenen dret a desgravar el 30% del que s'ha invertit, amb un límit de 6.600 euros. La companyia en qüestió ha de comptar amb un domicili social i fiscal a València i tenir una persona contractada a jornada completa.

Per residència en municipi en risc de despoblament

La deducció arribarà als 330 euros per als que resideixin en municipis de la Comunitat Valenciana en risc de despoblament. S'hi afegirà 132 euros més per fill, 198 euros per dos i 264 euros per tres o més.

Per quantitats satisfetes en despeses de salut

Les despeses de salut que no estiguin cobertes per la Seguretat Social permeten aplicar una sèrie de deduccions. Serà de fins a 100 euros per a malalties cròniques o rares; i el 30% de les despeses, amb un límit de 150 euros per a salut bucodental no estètica. Per a la salut mental, la desgravació arriba al 30%, amb un límit de 100 euros.

Per quantitats gastades en tractaments de fertilitat

Les persones que assumeixen un tractament de fertilitat a clíniques autoritzades tenen la possibilitat de desgravar 100 euros. Exigeixen que sigui una dona entre 40 i 45 anys.

Per despeses en esports i activitats saludables

La deducció a la declaració de la Renda s'eleva fins al 30% de les despeses, amb un màxim de 150 euros, per a la pràctica d'activitats esportives i saludables. Per als més grans de 65 anys o persones amb discapacitat igual o superior al 33% assoliria el 50%. Es cobreix el 100% per a més grans de 75 anys o discapacitat igual o superior al 65%.

Pels ajuts públics percebuts per treballadors afectats per un ERTE

Els treballadors afectats per un ERTE o que reduïssin la seva jornada laboral per conciliació a causa del Covid també comptaran amb beneficis fiscals. S'aplica el tipus mitjà de gravamen autonòmic a l'import rebut com a ajut públic.

Per donacions per finançar programes de recerca en infeccions per la Covid-19

Els contribuents de la Comunitat Valenciana que fessin aportacions per a la investigació i desenvolupament científic destinats al tractament del Covid-19 també tindran beneficis. Podran desgravar el 20% del que s'ha donat en els primers 150 euros. S'eleva a 25% sobre la resta de la quantitat facilitada.

Per donacions per ajudar a finançar les despeses provocades per la Covid-19

Les persones que van fer donacions per ajudar a cobrir les despeses procedents de la crisi sanitària desgravaran el 20%. Aquest percentatge s'aplica als primers 150 euros, mentre que per a la resta seran el 25%.

➡️ Societat

Més notícies: