Imatge de fons d'una persona amb bitllets d'euro a la mà i una altra de dues persones grans mirant un ordinador
SOCIETAT

Com pots guanyar anys de cotització sense haver de treballar de més?

La Seguretat Social permet subscriure un conveni especial, pensant en aquells que tinguin un dèficit de cotització

Els treballadors es comencen a preocupar pels anys de cotització a la Seguretat Social quan s'aproxima la jubilació. En alguns casos, hi ha la possibilitat de quedar-nos curts i de no assolir els períodes mínims que exigeix l'Estat per accedir a una pensió. Això tindria conseqüències molt negatives per a aquells que es vulguin retirar de la vida laboral.

Però allò que desconeixen molts ciutadans és que es poden guanyar anys de cotització sense necessitat de treballar. L'alternativa que es planteja són els convenis especials de la Seguretat Social.

Aquest organisme detalla en què consisteix aquest sistema. Ho defineixen com a "una situació assimilada a l'alta, que deriva d'un acord de voluntats entre el subscriptor i la Tresoreria General de la Seguretat Social". El subscriptor adquireix el compromís d'abonar pel seu compte les "quotes que corresponguin".

D'aquesta manera, es garanteix mantenir "el dret a les cobertures de les prestacions per les contingències cobertes". Per tant, a l'hora de subscriure un conveni especial, el ciutadà continuarà amb la cotització sense necessitat d'exercir una activitat professional. Això permetrà que pugui generar, mantenir o ampliar el dret a les prestacions.

Condicions per subscriure un conveni especial

El conveni especial amb la Seguretat Social no està a l'abast de tothom. Cal que hi hagi una cotització mínima de 1.080 dies en els 12 anys anteriors a la sol·licitud. També cal que el possible beneficiari vingui d'alguna d'aquestes situacions.

  • Baixa en un règim de la Seguretat Social i no estar inclòs en cap altre.
  • Ser treballador assalariat indefinit o autònom amb més de 65 anys, acreditant els anys de cotització efectius per quedar exempts de cotitzar.
  • Romandre en situació de pluriocupació o pluriactivitat, i ser baixa en alguna d'aquestes activitats.
  • Cessar en una activitat, sigui com a empleat o autònom, i ser contractat per una base de cotització inferior a la mitjana del darrer any.
  • Esgotar el cobrament d'una prestació o un subsidi per desocupació.
  • El pensionista amb incapacitat permanent que hagi estat posteriorment declarat capaç o amb incapacitat parcial.
  • El pensionista per jubilació o incapacitat permanent a qui se li hagi vist retirada la pensió per una sentència ferma.
  • Demanar una pensió de jubilació i que se li rebutgi.

Quina quota es paga amb un conveni especial

El ciutadà interessat a subscriure el conveni especial té la possibilitat de triar la quota que abona a la Seguretat Social. Hi ha quatre opcions a la seva disposició.

En primer lloc, hi ha la base màxima de cotització per contingències comunes, sigui del grup de cotització de la categoria professional o del règim en què romangui d'alta el professional. Cal que durant els darrers cinc anys tingués cotitzat un mínim de 24 mesos.

La segona alternativa és la base de cotització que surt de dividir entre 12 la suma de les bases per contingències comunes de les cotitzacions del darrer any. Cal que el valor resultant estigui per sobre de la base de cotització mínima.

En tercer lloc, hi ha la base mínima de cotització del tram 1 de la taula general de bases de cotització d'autònoms. I, finalment, la Seguretat Social permet qualsevol base de cotització entre la base mínima i màxima, recull El Economista.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: