Una dona ensenya diversos bitllets, polze enlaire, amb una imatge d'Hisenda al cercle
SOCIETAT

Els 27 ingressos extra que Hisenda no et demana declarar a la Declaració de la Renda

Hisenda revela la llista de totes les rendes exemptes a la declaració i que van canviant cada any


El pròxim 3 d'abril arrenca la Campanya de la Renda corresponent a l'exercici de 2023 i molts contribuents tenen certs dubtes sobre què han de tributar o no a l'IRPF. Bé és cert que a la declaració hem de donar compte de totes les rendes obligatòries.

Parlem dels rendiments de la feina, del capital mobiliari i immobiliari o dels exercicis d'activitats econòmiques, els guanys i les pèrdues patrimonials.

Però, estigues atent, perquè hi ha un bon nombre de supòsits en què no tens l'obligació de tributar per cap concepte. Des de la mateixa Agència Tributària, s'ha volgut aclarir que a Espanya hi ha algunes rendes que estan exemptes de pagar impostos per motius diversos. Per exemple, pensions concretes, beques i ajuts.

Descobreix la llista completa de les 27 rendes exemptes a la Declaració de la Renda

Són les anomenades rendes exemptes i varien cada any. Aquestes queden fixades segons el que està marcat als pressupostos generals de l'Estat (PGE). Amb tot, l'article 7 de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques ens treu de dubtes i exposa les 27 rendes exemptes de la declaració.

"Només està exempta la renda que es qualifiqui expressament com a tal a la normativa d'IRPF o en una altra llei. No es pot invocar l'exempció fora dels casos recollits a les lleis", han deixat caure des de l'Agència Tributària.

 • Prestacions i pensions per actes de terrorisme
 • Ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel VIH
 • Pensions reconegudes a favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, amb ocasió o a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939
 • Indemnitzacions per danys personals a conseqüència de responsabilitat civil i les derivades de contractes d'assegurança d'accidents
 • Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador
 • Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de la Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin
 • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives
 • Retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives
 • Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, més grans de 65 anys o menors
 • Beques
 • Anualitats per aliments a favor dels fills
 • Premis literaris, artístics o científics rellevants declarats exempts per l'Administració tributària i els premis Princesa d'Astúries
 • Ajuts a esportistes d'alt nivell, amb el límit de 60.100 euros
 • Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic
 • Plans d'Estalvi a Llarg Termini
 • Gratificacions per participació en missions internacionals de pau o humanitàries als membres d'aquestes missions i indemnitzacions per operacions internacionals de pau i seguretat
 • Rendiments del treball percebuts per feines efectivament realitzades a l'estranger (límit de 60.100 euros anuals)
 • Indemnitzacions satisfetes per les administracions públiques per danys personals
 • Prestacions percebudes per enterrament o sepeli
 • Ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C
 • Instruments de cobertura per risc d'increment del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual
 • Indemnitzacions de l'Estat i de les comunitats autònomes per compensar la privació de llibertat
 • Plans individuals d'estalvi sistemàtic
 • Rendiments de la feina derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat. Són corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits
 • Prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per tenir cura de l'entorn familiar i d'assistència personalitzada
 • Ingrés Mínim Vital, renda mínima d'inserció i ajudes a víctimes de delictes violents i de violència de gènere
 • Prestacions i ajudes familiars percebudes de qualsevol de les administracions públiques, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors
➡️ Societat

Més notícies: