Un funcionari d?Hisenda atén el telèfon, i al cercle, la bandera d?Aragó
SOCIETAT

Totes les deduccions que es poden fer a la Declaració de la Renda a Aragó

Els contribuents d'Aragó romanen molt atents a tots els avantatges fiscals que tindran aquest any

Els contribuents d'Aragó disposen de gairebé tres mesos per posar-se al dia amb Hisenda. Tenen de termini fins a l'1 de juliol per presentar la declaració de la renda, que ve carregada de novetats a la Campanya 2023-2024. Per realitzar aquest tràmit correctament cal conèixer totes les deduccions autonòmiques.

Els que resideixin a Aragó podran beneficiar-se d'uns quants avantatges fiscals, pagant encara menys a l'Agència Tributària. Serà tan senzill com incorporar-les a la pròxima Declaració.

Descobreix les deduccions a Aragó

Les desgravacions a Aragó poden ser per naixement de fills, guarderia, compra de llibres de text o per ser més gran de 70 anys. A continuació detallem les diferents deduccions recollides a la plataforma TaxDown.

Per naixement o adopció d'un tercer fill o més

La deducció serà de 500 euros pel naixement d'un tercer fill o successius del contribuent. Ascendirà a 600 euros quan la suma de les bases imposables generals i de l'estalvi no superi els 21.000 euros en declaració individual. Serà de 35.000 euros a declaració conjunta.

Per naixement o adopció de fill amb discapacitat

S'exigirà que el nen presenti una discapacitat igual o superior al 33%. La desgravació arribarà als 200 euros per cada fill nascut o adoptat.

Per naixements a territoris amb menys de 10.000 habitants

El naixement d'un primer fill a municipis d'Aragó amb menys de 10.000 habitants comptarà amb la desgravació de 100 euros. En el cas del segon, arribarà als 150 euros.

L'elevaran fins a 200 i 300 euros, per primer i segon fill, respectivament, quan hi hagi una base imposable general reduïda. No podrà superar els 23.000 euros en declaració individual i els 35.000 a la conjunta.

Per adopció internacional

La deducció s'eleva a 600 euros per cada fill adoptat o 720 euros quan sigui aplicable el règim de fiscalitat diferenciada. Es considera adopció internacional la que s'ajusti a la legislació actual segons els convenis subscrits per Espanya.

Per despeses de guarderia

La deducció a Aragó per despeses d'escola bressol arriba fins al 15%, amb un màxim de 250 euros per cada fill menor de 3 anys. Serà de 125 euros si en el període impositiu el menor compleix els 3 anys.

Per compra de llibres de text i material escolar

Hi ha la possibilitat de desgravar el 100% dels llibres de text i de material escolar de Primària i Secundària. La base imposable s'ha de trobar per sota dels 12.500 euros en tributació individual o 25.000 a la conjunta. Tot això s'ha d'acreditar mitjançant tiquets o factures.

Per ser més gran de 70 anys

Els més grans de 70 anys gaudiran d'una desgravació de 75 anys quan els ingressos no siguin procedents només d'inversions. La suma de la base imposable no pot depassar els 23.000 euros a la declaració individual o els 35.000 a la conjunta.

Per cura de dependents

L'ajuda en aquest cas s'eleva fins als 300 euros, que es prorratejarà entre les persones que tinguin cura del dependent. Per això cal que aquest últim no disposi d'ingressos superiors als 8.000 euros. És necessari, a més, que aquest servei es presti almenys durant la meitat de l'any.

Per compra o rehabilitació d'habitatge habitual a zones rurals

La deducció serà del 7,5% del que ha abonat l'adquisició o la rehabilitació de l'immoble. Les condicions han patit canvis a l'últim exercici. S'exigeix tenir com a mínim 36 anys, la casa ha de ser la primera que s'adquireix i estar situada en un nucli amb menys de 3.000 habitants.

Per adquisició de casa habitual una víctima de terrorisme

Cal que un dels dos membres de la família tingui la consideració de víctima de terrorisme. Ja sigui el cònjuge, parella de fet o fills. La desgravació se situa en el 3% del pagat a la compra de la casa, amb un màxim de 9.040 euros.

Per llogar una casa que es faci servir com a habitatge social

Els propietaris d'un immoble que posin de lloguer una casa a disposició del Govern d'Aragó perquè la faci servir com a vivenda social gaudiran d'una deducció. En concret, desgravarà el 30%.

Per donacions ecològiques, de recerca, desenvolupament científic

Les aportacions que es facin a entitats ecològiques permetran la deducció del 20%. Aclareixen que aquestes donacions han de ser a organismes i entitats públiques de la comunitat. Tan defensores del medi ambient, com la investigació i el desenvolupament científic i tècnic.

Per inversions al Mercat Alternatiu Borsari

La inversió en accions al Mercat Alternatiu Borsari permeten deduir el 20%, amb un límit de 10.000 euros. Entre els requisits hi ha que no se superi el 10% del capital social de la companyia i mantenir les accions durant dos anys.

Per invertir en participacions socials en entitats noves

Les persones que adquireixin accions o participacions d'empreses noves tindran una deducció del 20%, amb un màxim de 4.000 euros. La inversió ha d'aguantar-se durant almenys 3 anys i no es podrà comptar amb més del 40% del capital social.

Per acollida de famílies ucraïneses desplaçades

La desgravació arriba als 300 euros per persona acollida, amb un límit de 1.000 euros per contribuent. Es requereix almenys quatre mesos de convivència amb el contribuent.

Per inversió a entitats d'economia social

Es podrà desgravar el 20% del que s'ha invertit, amb un límit de 4.000 euros.

Per residir en zones rurals en risc de despoblació

Hi ha una nova deducció per als contribuents que s'assenten en espais rurals en risc extrem de despoblació. Arribarà als 600 euros si s'hi viu durant l'any natural i els quatre següents.

➡️ Societat

Més notícies: