Muntatge de feix de bitllets de 50 euros i cartell de la Seguretat Social
SOCIETAT

El temps que triga a 'caducar' un deute amb Hisenda o la Seguretat Social

En quin moment prescriu un deute amb tots dos organismes


Quan tenim un deute amb Hisenda o la Seguretat Social, hem de saber que ens podem lliurar d'abonar aquesta quantitat perquè aquest deute podria prescriure.

Per exemple, la manca de pagament de les quotes mensuals al RETA, dels autònoms, comportaria el pagament d'un recàrrec. O bé d'uns interessos, i fins i tot si s'allargués l'impagament en el temps, podrien embargar els nostres béns.

Per sort per a molts d'aquests deutors, segons el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, els deutes prescriuen als quatre anys, per norma general. Ho fan, majoritàriament, des que acaba el termini fixat per ingressar aquestes quotes a la Tresoreria General.

Quan passin aquests quatre anys, el deutor està lliure de tota obligació. Ha de saber que durant aquests quatre anys en què hauria de pagar aquest deute, ha de guardar en un lloc segur tota la documentació. Aquesta li pot ser reclamada en qualsevol moment.

Fins a 10 anys pot trigar a prescriure un deute

Això sí, cal saber que no en tots els casos és exactament igual. En cas d'un deute molt elevat, que ja constituiria un delicte contra la Seguretat Social, si la quantitat del deute supera els 50.000 €, el termini de prescripció puja. Passa llavors a ser de cinc anys. Si la quantia supera els 120.000 €, el deute prescriuria a partir dels 10 anys.

Quan triguen a prescriure els deutes amb la Seguretat Social segons la seva quantitat

QUANTITAT DEL DEUTEANYS QUE TARDA A PRESCRIURE
 50 000 € o menys 4 anys
 Entre 50 000 € i 120 000 € 5 anys
 Més de 120 000 € 10 anys

Sobre un delicte contra la hisenda pública, si la quantia de deute supera els 120.000 €, el termini de prescripció serà de 5 anys. I si sobrepassa els 600.000 euros, arribarà als 10 anys.

Quan triguen a prescriure els deutes amb Hisenda segons la seva quantitat

QUANTITAT DEL DEUTEANYS QUE TARDA A PRESCRIURE
 120 000 € o menys 4 anys
 Entre 120.000 € i 600.000 € 5 anys
 Més de 600 000 € 10 anys

D'altra banda, hi ha fets que poden frenar aquesta prescripció. Per exemple, accions davant dels tribunals, reconeixement de deute, ordre judicial o concurs de creditors de l'autònom, entre d'altres.

Deutes per la Renda o l'IVA, quan prescriuen

Dins de tots els tràmits amb Hisenda i la Seguretat Social que poden generar deutes, n'hi ha dos de molt comuns. Aquests són la declaració de la Renda i la de l'IVA. Aquests dos tipus de deute també tenen un termini de prescripció.

Si parlem de les declaracions de la Renda ja passades, des de l'Agència Tributària, en aquest moment, no podran revisar les prèvies al 2020, encara que sí les dels darrers tres anys. El declarant no tindrà l'obligació de pagar aquests deutes previs al 2020, ja que hauran prescrit. És a dir, no es poden revisar Rendes passats els quatre anys de la presentació.

Per exemple, si una persona tenia de termini per presentar la Renda 2022 fins al 30 de juny de 2023, Hisenda només podrà revisar aquesta declaració fins al 30 de juny de 2027.

Una cosa semblant passa amb les declaracions de l'IVA. Això sí, segons el Tribunal Suprem aquests quatre anys perquè prescrigui un deute comencen a comptar des que es presenta l'autoliquidació mensual o trimestral. No arrenca des que finalitza el termini per presentar el model 390 al mes de gener de l'any següent.

Taula amb alguns terminis de prescripció de deutes amb organismes públics

TIPUS DE DEUTEANYS QUE TARDA A PRESCRIUREDES DE QUINA DATA
 Renda 4 anys Des del darrer dia de termini de presentació de la Renda
I VA 4 anys Des que es presenta l'autoliquidació
 Impostos duaners 3 anys Després del termini de revisió d'Hisenda

També ens podem referir als impostos duaners. En aquest cas, Hisenda fixa un termini de revisió i els deutes prescriuen al cap de tres anys.

➡️ Societat

Més notícies: