Imatge de fons d'una taula amb una calculadora a sobre i diversos bitllets de 100 euros, amb una imatge de la bandera de Catalunya i una altra imatge d'un home amb gest d'aprovació

SOCIETAT

Totes les deduccions que es poden fer a la declaració de la Renda a Catalunya

No oblidis totes les deduccions disponibles de cara a la Campanya de la Renda, si vius a Catalunya

Fa pocs dies que la Campanya de la Renda donava el tret de sortida, hauran de respondre a Hisenda més de 20 milions de contribuents. Hem de conèixer que hi ha la possibilitat d'acollir-se a deduccions estatals i moltes altres en l'àmbit autonòmic.

Aquells que resideixin a Catalunya han d'estar atents a les deduccions que es podran aplicar a la Renda 2023. Prèviament que coneguis de quines deduccions autonòmiques pots beneficiar-te, sigues conscient que només s'aplicaran si has viscut almenys 183 dies (sis mesos) el 2023 a Catalunya.

Deduccions a Catalunya a la Renda 2023

Naixement o adopció de fills

L'import assoliria els 150 euros pel naixement o adopció d'un fill en el període impositiu a la declaració de la Renda individual de cada progenitor. En cas d'una conjunta dels dos progenitors serien 300 euros. Els requisits són senzills.

 • Ser pare o mare del fill
 • Que el fill convisqui amb un d'ells

Lloguer d'habitatge habitual

Si estàs vivint de lloguer, has de saber que et pots deduir el 10%, amb un límit de 300 euros anuals i 600 en declaració de la Renda conjunta. A més, només es pot aplicar en una ocasió.

A més de ser la teva residència habitual, aquests són els altres requisits a complir:

 • Complir una d'aquestes condicions: Tenir 32 anys com a màxim, o bé ser vidu o vídua, tenir 65 anys o més o haver estat aturat 183 dies durant el 2023.
 • Que la base imposable general (casella 0435) + base imposable de l'estalvi (0460) – el mínim personal i familiar (0520) no sobrepassi els 20.000 € en declaració de la Renda individual (30.000 € si és conjunta)
 • Lloguer per sobre del 10% dels teus rendiments nets
 • Aportar el NIF del propietari

Viduïtat

Parlem de 150 euros generalment i serien 300 euros si la persona vídua té a càrrec seu un o més descendents. Una situació que us donaria dret a aplicar el mínim per descendents. Els requisits són els següents:

 • Haver estat casat/ada amb la víctima
 • No passar a viure amb una parella de fet
 • Ingressos de 22.000 € anuals com a màxim

Aquesta deducció és vàlida tres anys: l'any que mor el cònjuge i els dos posteriors. En cas que hi hagi fills o descendents que compleixen les premisses per al mínim per descendents, la deducció s'allargaria dos anys més.

Reforma d'habitatge

La deducció a la declaració de la Renda per reformes d'habitatge és una de les més beneficioses per al contribuent català. Pots deduir-te l'1,5% del que s'ha desemborsat a renovar l'habitatge, fins a 9.040 €. Requisits imprescindibles:

 • Obra o reforma a l'habitatge habitual
 • Ser el propietari de la casa, encara que sigui a mitges amb el teu cònjuge

Fomentar la llengua catalana i occitana

En cas d'haver donat a entitats que fomenten l'ús del català o occità, la deducció que et correspon és del 15%. Encara que el límit a deduir és l'equivalent al 10% de la quota íntegra autonòmica. Les donacions hauran d'anar darrere d'aquestes entitats.

 • Institut d´Estudis Catalans
 • Institut d'Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana
 • Entitats privades sense ànim de lucre, organitzacions sindicals i empresarials o col·legis professionals o altres corporacions de dret públic

Préstec de màster i doctorat

Podràs acollir-te a una deducció si has sol·licitat un préstec per estudiar un màster o doctorat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. El que et deduiràs són els interessos pagats en el període impositiu sobre els préstecs de l'agència esmentada per finançar aquest tipus d'estudis.

Ser àngel inversor o invertir en entitats noves

Si has invertit en startups o empreses noves a canvi d'accions, et podràs deduir el 30% de la teva donació (màxim 6.000 €) a la declaració de la Renda. Si ets propietari en part d'una universitat o centre de recerca, és un 50% fins a 12.000 €. Els requisits són els següents.

 • En empreses familiars, l'invertit juntament amb el percentatge de l'empresa amb algun familiar (fins a tercer grau) no sobrepassarà el 35% del negoci
 • Sense càrrecs a l'empresa (únicament al consell d'administració)
 • Donació davant de notari, sortint a les escriptures de l'empresa
 • Mantenir les accions tres anys

Donatius a entitats que fomenten la investigació científica

Aquells que hagin donat el 2023 entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica, es podran deduir un 25%. Aquestes donacions van haver d'anar a parar a les entitats següents.

 • Instituts universitaris i centres de recerca immersos o adscrits a universitats de Catalunya
 • Centres de recerca promoguts per la Generalitat

Conservació del medi ambient i el patrimoni

Et pots acollir al 15% del que s'ha donat a una entitat immersa al Registre d'Entitats del Medi Ambient. El requisit a complir rau a justificar els pressupostos de fet i dels requisits que fixin la seva aplicabilitat.

  Presentar la Renda per tenir més d'un pagador

  Se'n beneficien els obligats a fer la Renda per tenir més d'un pagador. Si vas tenir dos pagadors, el límit per estar obligat a fer l'IRPF són 15.000 €. Això sempre que dels pagadors segon i següents s'hagi cobrat 1.500 € o més.

  La deducció surt d'aplicar un percentatge a la base liquidable de l'impost:

  • Dos pagadors: 5% de la base
  • Tres o més pagadors: 7%
  ➡️ Societat

  Més notícies: