Imatge de fons d´una oficina d´Hisenda amb fons desenfocat i en primer pla una imatge d´una persona gran amb uns papers i fent càlculs amb una calculadora

SOCIETAT

Hisenda confirma a quins pensionistes perdona la declaració de la Renda el 2024

Alguns beneficiaris d'una pensió de la Seguretat Social no hauran de retre comptes davant d'Hisenda en qüestió d'uns mesos

Tots aquells contribuents que obtinguin rendiments econòmics durant un exercici han de retre comptes davant d'Hisenda. En el cas dels pensionistes, alguns quedaran exempts de presentar la declaració de la Renda sempre que compleixin una sèrie de condicions.

Bàsicament dependran de les circumstàncies econòmiques i de la modalitat de prestació que tinguin reconeguda per la Seguretat Social. Com és lògic, aquells que menys guanyin no han d'efectuar aquest tràmit amb l'Agència Tributària.

Els pensionistes que no han de fer la declaració de la Renda

Els jubilats que cobrin una pensió pública i que percebin per sota de 12.900 euros no estaran obligats a presentar la declaració de la renda. En aquest apartat també s'hi inclouen els guanys que puguin obtenir d'altres partides com ara els plans de pensions privats.

Però, a més d'aquest grup de jubilats, també cal fer esment a altres pensionistes. No caldrà que efectuïn aquest tràmit amb Hisenda a partir del mes d'abril.

Entre ells hi ha els que tinguin reconeguda una incapacitat permanent, sigui absoluta o de Gran Invalidesa. Al marge que fos abonada per la Seguretat Social o per entitats que les substitueixin.

Passarà el mateix amb els beneficiaris d'una pensió de Classes Passives. Tot això fa referència als ingressos aconseguits durant l'any fiscal 2023, que serà el que calgui declarar a la Renda en qüestió d'uns mesos.

La Llei de l'IRPF, a l'article 7, també deixa al marge de la tributació els qui percebin una pensió d'orfandat. També les pagues a favor de nets i germans, menors de 22 anys o incapacitats per exercir qualsevol feina.

La mateixa situació amb vista a l'Agència Tributària gaudiran els que percebin una pensió per actes de terrorisme. A ells se'ls suma els que rebessin medalles i condecoració per terrorisme o els que patissin lesions o mutilacions durant la Guerra Civil.