Imatge de fons d´un matrimoni amb gest de preocupació i amb una calculadora i papers i una altra imatge d´una mà amb un grapat de bitllets d´euros
ECONOMIA

L'ajuda de 500 € que pots cobrar el 2024 si estàs aturat i tens més de 45 anys

És una ajuda per a aquelles persones que no troben feina a partir dels 45 anys i han esgotat l'atur

Hi ha a Espanya un subsidi destinat a un grup de població que fins feia no gaire havia quedat desemparat. Es tracta de persones treballadores en atur que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars a càrrec seu.

Aquesta mesura busca proporcionar un suport econòmic a un dels col·lectius més afectats per la desocupació i facilitar-ne la reintegració en el mercat laboral.

Una persona maneja bitllets d'euro, i al cercle, una cartera amb bitllets i monedes

El subsidi té una durada de sis mesos i una quantia mensual equivalent al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). És a dir, aquest any 480 euros mensuals.

Per als treballadors fixos discontinus, la durada del subsidi correspondrà al nombre de mesos que hagin cotitzat per desocupació durant l'any previ a la sol·licitud. Això sempre que la data del fet causant sigui anterior al 2 de març de 2022. Si va passar a partir d'aquesta data, la durada del subsidi serà la mateixa que l'establerta de manera general.

Requisits per accedir al subsidi

Per accedir al subsidi, cal estar en situació de desocupació. Alhora cal estar inscrit com a demandant de feina durant un mes des de l'esgotament de la prestació.

A més, no es pot haver rebutjat cap oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar-hi, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. Aquesta inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.

Un home amb vestit i gest preocupat mira el telèfon davant una oficina de feina a Madrid.

També s'ha de subscriure l'acord d'activitat, haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i tenir 45 anys complerts en la data d'esgotament d'aquesta prestació.

Un altre requisit és mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional, excloent-ne la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Les rendes es computen pel seu rendiment íntegre o brut.

Els requisits s'han de complir tant en el moment del fet causant com al de la sol·licitud del subsidi. També a les represes i durant tot el període en què es percebi el subsidi.

Muntatge d´un fons de feixos variats de bitllets d´euro i una noia sorpresa amb la boca oberta

Si no es compleix el requisit de carència de rendes, es pot accedir al subsidi amb una condició. Si, dins el termini d'un any des de la data del fet causant, es demostra que es compleix aquest requisit.

La data del fet causant es considera aquella en què es compleix el termini d'espera d'un mes o la de l'acabament de la causa de suspensió. Si la persona treballadora té dret al subsidi per desocupació per a majors de 52 anys, percebrà aquest al seu lloc.

El subsidi es pagarà en mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes següent al qual correspongui la meritació. El pagament s'efectuarà, menys excepcions, mitjançant abonament al compte bancari que indiqui el beneficiari, sempre que en sigui titular.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: