Un home gran amb expressió seria revisar documents en una taula, mentre en un requadre es mostren dos anells de matrimoni sostinguts per mans.
ECONOMIA

Pots tornar a casar-te cobrant una pensió de viduïtat? La Seguretat Social alerta

La regla general indica que la pensió es perd en tornar a casar-se, però es pot mantenir en certs casos

La pensió de viduïtat és un tema delicat i crucial per a molts, especialment quan es tracta de considerar un matrimoni nou.

La pregunta "Puc continuar cobrant la meva pensió de viduïtat si em torno a casar?" és una de les que es fan molts beneficiaris. La resposta, encara que generalment és negativa, té excepcions que cal conèixer.

Muntatge amb mans subjectant un moneder amb bitllets i cercle vermell amb dos jubilats

La regla general: perdre la pensió en tornar a casar-se

Segons la normativa de la Seguretat Social, el dret a cobrar la pensió de viduïtat es perd si el beneficiari contrau nou matrimoni o formalitza una nova relació de parella de fet.

Aquesta regla s'aplica per evitar el cobrament de la pensió quan el beneficiari ja no es troba en una situació de necessitat econòmica derivada de la pèrdua del cònjuge anterior.

Els casos on es pot mantenir la pensió

Hi ha excepcions a aquesta regla general, permetent a alguns beneficiaris continuar cobrant la pensió de viduïtat fins i tot després d'haver contret un nou matrimoni. Aquestes excepcions inclouen:

  • Si el beneficiari té més de 61 anys o presenta una discapacitat igual o superior al 65%.
  • Els casos en què el nou matrimoni no suposi una millora en la situació econòmica del beneficiari. Això s'avalua considerant els ingressos totals de la nova unitat familiar i comparant-los amb el salari mínim interprofessional.
  • Si l'ingrés anual de la nova unitat familiar no supera el límit establert per la llei, que el 2024 és aproximadament el doble del salari mínim interprofessional.
Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una guardiola i al capdavant un jubilat trist

Per beneficiar-se d'aquestes excepcions, cal complir certs requisits i presentar la documentació corresponent davant de la Seguretat Social. Els beneficiaris han de demostrar que la seva situació econòmica no ha millorat significativament amb el nou matrimoni i que segueixen necessitant la pensió de viduïtat per al seu suport.

El procés per mantenir la pensió de viduïtat després d'un nou matrimoni implica presentar una sol·licitud formal a la Seguretat Social. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de documents que acreditin la situació econòmica i, si escau, la discapacitat del beneficiari. La Seguretat Social avaluarà cada cas de manera individual per determinar si es compleixen les condicions necessàries.

Mantenir-se ben informat sobre les normatives de la Seguretat Social és crucial per als beneficiaris de la pensió de viduïtat. Un pas en fals, com no informar sobre un nou matrimoni, pot portar a la pèrdua de la pensió i a complicacions legals.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: