Muntatge d'una signatura de divorci i el logotip de l'Agència Tributària
ECONOMIA

L'avís que acaba d'enviar Hisenda a milers d'autònoms per aquest mes de juliol

Des de l'Agència Tributària han volgut avisar els autònoms del nostre país sobre els pagaments d'impostos i deutes

El mes de juliol es presenta com un període d'alta càrrega fiscal per als autònoms i els petits negocis. Entre les obligacions més destacades hi ha la liquidació del segon trimestre de l'IVA. També el pagament fraccionat de l'IRPF, en cas d'optar pel pagament trimestral.

La falta de liquiditat és una preocupació per a molts autònoms, que podrien no disposar de fons suficients per complir aquestes obligacions fiscals amb Hisenda.

Uns documents, una calculadora i unes monedes de fons, amb una noia subjectant bitllets d'euros, i al cercle el logotip d'Hisenda

Hisenda permet ajornar l'IVA trimestral

Encara que alguns impostos poden ser ajornats, hi ha condicions específiques per a certs tributs, expliquen des d'autonomosyemprendedor.es. L'IVA trimestral, per exemple, pot ser posposat únicament si l'autònom no ha rebut el pagament de la factura corresponent, actuant així com a intermediari.

Hisenda ha establert que els impostos repercutits, com ara l'IVA, són generalment inajornables. Això no obstant, es permet una excepció si es demostra que la factura no ha estat pagada pel client.

Des de l'any passat, es va ampliar l'import dels deutes que els autònoms poden ajornar automàticament. Fins a un màxim de 50.000 euros, sempre que estiguin en període voluntari o executiu de pagament.

Una dona és atesa a l'oficina d'Hisenda, i al cercle, un calendari

Per als autònoms persones físiques, l'ajornament no pot excedir els 24 mesos. Per a les empreses i societats jurídiques, el límit és de 12 mesos. Els deutes ajornables inclouen pagaments fraccionats d'IRPF i la declaració anual de l'impost de societats, entre d'altres.

En el cas de l'IVA, és comú que els autònoms i els petits negocis sol·licitin el seu ajornament, però no sempre és possible. Hisenda requereix documentació que acrediti que la factura no s'ha pagat per permetre el fraccionament d'aquest impost.

Quins deutes es poden ajornar

A més, Hisenda ha publicat una ordre que amplia l'import dels deutes que poden ajornar els autònoms de manera automàtica.

Un home gestiona bitllets d'euros, i al cercle, el logotip d'Hisenda

Inicialment, és possible ajornar automàticament tots els deutes que no excedeixin els 50.000 euros i que es trobin en període voluntari de pagament o en període executiu. La normativa estableix que aquests pagaments no es podran diferir per més de 24 mesos en el cas dels autònoms persones físiques. Per a les empreses i societats jurídiques, el límit és de 12 mesos.

En general, els deutes que es poden ajornar automàticament fins al límit de 50.000 euros inclouen aquells relacionats amb pagaments fraccionats d'IRPF, corresponents als models 130 i 131. També s'inclou la declaració anual de l'impost de societats, entre altres deutes que no estan catalogats com a "inajornables" segons la normativa.

Això sí, qualsevol sol·licitud d'ajornament comporta el pagament d'interessos a Hisenda. L'interès de demora, que s'aplica habitualment, és del 4,06%, mentre que l'interès legal aplicable si s'aporta aval serà del 3,75% el 2024. Això significa que, encara que l'ajornament pot oferir un respir temporal , també implica un cost addicional que els autònoms han de considerar en la planificació financera.

➡️ Economia

Més notícies: