Una mà dipositant una moneda en un flascó etiquetat com a "pensió" amb una creu vermella sobreposada i mans d'una persona gran entrellaçades al fons.
ECONOMIA

Compte: la raó per la qual pots deixar de cobrar la pensió de viduïtat al juliol

La pensió de viduïtat és un dret protegit per la llei, però també està subjecte a condicions estrictes

Amb l'arribada del mes de juliol, molts beneficiaris de la pensió de viduïtat han d'estar atents a una situació que podria posar en perill els seus pagaments.

Aquesta circumstància se centra en un aspecte específic, però crucial: la culpabilitat en la mort del causant de la pensió. Si un beneficiari és declarat culpable en sentència ferma de la mort del cònjuge, perdrà immediatament el dret a rebre aquesta prestació.

Muntatge d'un home gran amb un telèfon mòbil i al costat dret un marc amb una imatge de diversos bitllets d'euro i una calculadora

La pensió de viduïtat és una prestació econòmica que s'atorga als cònjuges o parelles de fet supervivents d'una persona morta.

Aquest ajut és fonamental per a moltes persones, ja que proporciona un suport financer en moments de gran vulnerabilitat. La quantia de la pensió sol ser el 52% de la base reguladora de la víctima, encara que pot variar en funció de certs factors com la situació familiar i econòmica del beneficiari.

Raons per a la pèrdua de la pensió de viduïtat

El motiu més contundent per a la retirada de la pensió de viduïtat és la culpabilitat del beneficiari en la mort del causant.

Una dona gran asseguda en una taula revisant documents amb una imatge del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social d'Espanya en un cercle vermell superposat.

Segons l'article 223 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, si una persona és condemnada per sentència ferma per homicidi o lesions doloses que hagin causat la mort del seu cònjuge, perdrà el dret a la pensió de viduïtat.

Aquesta mesura s'implementa per evitar situacions de frau i assegurar que la prestació sigui destinada als que realment ho necessiten.

Un altre motiu comú per a la pèrdua d'aquesta pensió és contraure un nou matrimoni o establir una convivència de fet amb una parella nova. La pensió de viduïtat s'atorga sota la premissa que el beneficiari ha quedat desemparat després de la mort del cònjuge. En formar una nova unitat familiar, es considera que ja no es compleix aquesta condició.

Primer pla de les mans d'una persona gran i la imatge de diversos bitllets d'euros al costat

Òbviament, la pensió de viduïtat s'extingeix automàticament si el beneficiari mor. Aquesta és una de les raons més clares i directes per acabar aquesta prestació.

En casos excepcionals, on es comprova que el causant donat per mort en realitat no ha mort, la pensió de viduïtat també serà retirada. Això pot passar en situacions d'errors administratius o fraus.

Situació econòmica del beneficiari

La pensió de viduïtat també pot ser retirada si es demostra que el beneficiari té ingressos suficients que fan innecessària aquesta ajuda econòmica. En particular, si els ingressos del beneficiari superen certs llindars establerts per la normativa, podria perdre el dret de rebre aquesta prestació.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: