Imatge de fons de diversos bitllets de 200 euros i una altra imatge d'una dona amb gest pensatiu i amb alguns interrogants de colors sobre el cap
ECONOMIA

L'ajuda de 600 € mensuals que pots cobrar el 2024 si no arribes a final de mes

Si no tens més ingressos i vius sol, podries arribar a cobrar gairebé 800 euros al mes per aquest ajut

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació econòmica implementada a Espanya amb l'objectiu de garantir un nivell mínim d'ingressos a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquest ajut està dissenyat per reduir la pobresa i l'exclusió social, proporcionant un suport financer que permeti cobrir les necessitats bàsiques.

S'adreça a persones i famílies que es troben en una situació de pobresa severa o risc d'exclusió social. Els sol·licitants han de complir certs requisits d'ingressos i patrimoni.

Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros amb un rètol de prestacions del SEPE

L'Ingrés Mínim Vital és compatible amb altres ajuts, tant autonòmics com locals, així com amb ingressos laborals, sempre que no se superin certs límits establerts.

Pots cobrar més de 600 euros al mes

La quantitat de diners que es rep varia en funció del nombre de membres de la unitat de convivència i dels seus ingressos i patrimoni. S'estableix un llindar mínim d'ingressos que es garanteix a través d'aquesta ajuda.

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) es calcula restant els ingressos percebuts del llindar de renda garantida. Aquesta es considera el mínim necessari per viure dignament i varia segons la composició de la unitat de convivència. El 2024, per a beneficiaris individuals, aquest llindar és de 604,21 euros mensuals, un 6,9% més que l'any anterior.

Així, una persona sense ingressos rebrà 604,21 euros al mes. Si teniu ingressos, com d'una feina o lloguer, l'IMV es reduirà proporcionalment.

Un home aixeca el puça en senyal d'aprovació, amb un fons de bitllets i monedes d'euro, i diversos bitllets de 50 euros al cercle

Per exemple, si una persona sola guanya 400 euros al mes, rebrà 204,21 euros d'IMV (604,21-400). Es deixarà de cobrar quan els ingressos, sense l'IMV, sobrepassin aquests 600 euros.

Quins requisits cal complir per a l'Ingrés Mínim Vital

  • Residència: Qui ho sol·liciti ha de residir legalment a Espanya i haver-ho fet de manera continuada durant almenys un any abans de la sol·licitud.
  • Edat: Generalment, els sol·licitants han de tenir entre 23 i 65 anys, encara que hi ha excepcions per a persones menors de 23 anys amb fills a càrrec.
  • Ingressos i Patrimoni: Els ingressos i el patrimoni de la unitat de convivència no han de superar els límits establerts per la normativa. Si es demana l'ajuda individualment no es pot passar dels 14.544 euros anuals.

Com demanar-ho

La sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital es pot fer a través de la Seguretat Social, sigui de manera presencial o telemàtica. És necessari presentar documentació que acrediti la situació econòmica i familiar.

La prestació està subjecta a revisions periòdiques per assegurar que els beneficiaris continuen complint els requisits. A més, s'implementen mecanismes de control per evitar fraus.

L'Ingrés Mínim Vital és una mesura destinada a millorar la qualitat de vida de les persones més desafavorides i promoure una societat més justa i equitativa.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: