Seu de Naturgy a Madrid
BRANDED CONTENT

Naturgy tanca el semestre amb millors resultats, més inversions i menys deute

La millora de resultats es va recolzar en el bon exercici operatiu dels seus negocis i l'evolució positiva del resultat financer fruit de la reducció de deute

Naturgy va presentar avui al mercat els seus resultats corresponents al primer semestre del 2023 i la revisió estratègica amb horitzó 2025 aprovada recentment pel Consell d'Administració, després de superar el 2022 tots els objectius compromesos en el seu Pla Estratègic 2018-22.

El primer semestre de l'any va estar marcat per una reducció dels preus de l'energia amb una volatilitat persistent i per la incertesa reguladora. En aquest context, la companyia va incrementar les seves inversions per avançar en el seu pla industrial i va mantenir un paper clau per assegurar el subministrament energètic a Espanya, tant en termes de subministrament de gas a les empreses com en la continuïtat del subministrament al sector elèctric espanyol, en què les centrals de cicle combinat tenen un paper fonamental.

El 30 de juny del 2023, la companyia va reportar un EBITDA de 2.849 milions (+39%) i un benefici net de 1.045 milions d'euros. Les inversions realitzades en el període van pujar a 839 milions (+16%) i el deute el 30 de juny va baixar fins a 10.752 milions (-11% respecte al tancament del 2022). Aquests increments es recolzen en el bon exercici de les activitats liberalitzades internacionals, en particular per l'activitat de gestió de l'energia, i per l'evolució positiva del resultat financer que reflecteix el fort despalanquejament aconseguit durant el període.

Els negocis regulats van representar un 43% de l'EBITDA total del Grup i van assolir els 1.261 milions d'euros. L'activitat de xarxes d'Espanya es va veure afectada principalment per una retribució i una demanda menor, especialment en gas, a conseqüència d'una meteorologia més suau i una menor demanda industrial. L'activitat de xarxes de Llatinoamèrica es va veure beneficiada per les actualitzacions de tarifes, entre altres factors. Per part seva, els negocis liberalitzats van aportar el 57% de l'EBITDA del Grup, amb 1.677 milions d'euros, impulsats principalment per les activitats internacionals de gestió de l'energia.

"Aquests resultats mantenen lʻevolució positiva dels que ja presentem al mercat corresponents al 2022, i superen els objectius dʻeficiència operativa, generació de caixa, materialització dʻinversions i reducció de deute", va explicar Francisco Reynés, president executiu de Naturgy. “Així mateix, demostren la solidesa del pla industrial de la companyia, que ens està permetent transformar el nostre mix energètic gràcies a una decidida aposta per la inversió, alhora que consolida el nostre paper com a garant de la seguretat de subministrament energètic a Espanya”, va afegir.

Revisió estratègica a 2025

El Consell d'Administració, on hi ha representats tots els principals accionistes de la companyia, va reconèixer a principis de juliol el seu alt grau de compromís amb un projecte industrial que està demostrant la seva solidesa millorant els seus compromisos, malgrat una conjuntura difícil i volàtil als mercats energètics en què la companyia opera.

Els resultats del Pla 2018-2022 van superar àmpliament els objectius establerts. Al tancament del 2022, la companyia va registrar millors resultats operatius amb un EBITDA de 5.000 milions (enfront dels 4.600 previstos el juliol del 2018), va reduir el deute net fins als 12.100 milions (vs. als 15.100 milions compromesos) i va millorar les seves inversions fins als 0.000 als 7.000 milions.

Així, després de l'execució exitosa del Pla 18-22, el Consell d'Administració va revisar les expectatives per als pròxims anys i va fixar les seves expectatives per al 2025 quan la companyia preveu superar els 5.000 milions d'euros d'EBITDA i assolir un benefici net de 1.800 milions. Les inversions del quinquenni 2021-25 ascendiran a 13.200 milions, fet que implica un increment de més de 5.000 milions de capex respecte a l'anterior període estratègic.

Del total d'inversions previstes entre el 2023 i el 2025, el 61% es destinarà al desenvolupament de renovables i el 28% al negoci de xarxes. La companyia també estima tancar el 2025 amb un deute net de 16.000 milions, 1.000 milions menys que la previsió anterior.

"Aquesta millora de les nostres previsions fins al 2025 respon a una estratègia alineada amb la transició energètica i posant el focus principalment en el creixement orgànic que, juntament amb una gestió oportunista de la rotació d'actius, seguirà contribuint a la nostra transformació", ha explicat Reynés, que ha destacat que "la nostra visió d'estratègica sense descuidar el nostre sòlid compromís amb els nostres clients, accionistes, empleats i la societat”.

Retribució a l'accionista

Així mateix, el Consell d'Administració va establir el sòl del dividend anual per als anys 2023-25 a 1,40 €/acció, condicionat a mantenir un ràting creditici de BBB per S&P. Aquest nou sòl és consistent amb el payout mitjà del 85% compromès el juliol del 2021. D'acord amb els preus actuals de l'acció, això suposa una rendibilitat superior al 5% i compensa als milers d'accionistes de la companyia la pujada dels costos per tipus d'interès i inflació.

El primer dividend a compte dels resultats del 2023 ha quedat establert en 0,50 €/acció i es pagarà als accionistes el pròxim dia 7 d'agost.

Resultats primer semestre

Els negocis liberalitzats van aportar el 57% de l'EBITDA del Grup, amb 1.677 milions d'euros, impulsat principalment per les activitats internacionals de gestió de l'energia.

Naturgy va continuar oferint preus estables i competitius als clients, tant en gas com en electricitat, per ajudar-los en un entorn encara marcat per la incertesa en el cost de l'energia.

Els preus del gas van disminuir al llarg del primer semestre de l'any i la volatilitat va persistir a causa de la menor demanda i unes temperatures suaus a Europa, que es van traduir en nivells d'emmagatzematge elevats, així com la demanda moderada de gas d'Àsia. Aquest context va beneficiar el negoci de gestió de l'energia a nivell global i la generació tèrmica a Espanya.

L'EBITDA dels negocis regulats de la companyia va créixer un 5,3%, fins a 1.261 milions d'euros el primer semestre del 2023 (un 43% de l'EBITDA total del Grup), impulsats principalment per un creixement del 33% a Llatinoamèrica.

Els negocis regulats a Espanya van assolir els 732 milions d'euros, afectats per una menor demanda residencial per factors climatològics i amb una menor demanda industrial, després de l'elevada volatilitat patida pels preus en els dotze últims mesos.

Per la seva banda, la generació renovable va assolir un EBITDA de 235 milions d'euros, un 34% superior al mateix període de l'any anterior, degut principalment a una major capacitat instal·lada ia una producció més gran a Espanya, especialment en hidràulica convencional (més del doble que en el primer semestre del 2022).

Focus en inversions renovables

Les inversions del Grup van assolir el 30 de juny els 839 milions d'euros, un 16% més. Prop d'un 65% es va destinar al creixement renovable i al desenvolupament de xarxes, tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

Actualment, Naturgy compta amb una potència renovable en operació de prop de 5,7 GW, amb un increment de gairebé 400 MW en els darrers sis mesos a nivell global (250 MW a Espanya).

A Espanya, la companyia té una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, que permetran incorporar prop d'1 GW de potència instal·lada a la cartera del grup al llarg del 2024. Així mateix, prossegueix amb el desenvolupament de diversos projectes de biometà i hidrogen.

Addicionalment, el primer semestre del 2023 va assolir un acord amb el fons d'infraestructures Ardian per a l'adquisició del 100% d'ASR Wind, que compta amb un total de 422 MW repartits en 12 parcs eòlics en operació a Espanya. Aquesta operació ha estat autoritzada el 19 de juliol passat sense condicions per la CNMC.

Naturgy també ha iniciat els tràmits per desenvolupar vuit projectes d'emmagatzematge amb bateries, principalment hibridats amb plantes fotovoltaiques de la companyia a Espanya. Aquestes instal·lacions, amb una potència de 145 MW i una capacitat d'emmagatzematge de 290 MWh, contribuiran a reforçar la qualitat del subministrament del sistema elèctric espanyol i permetran una introducció d'energia renovable més gran a la xarxa.

A Austràlia, Naturgy va posar en marxa el primer semestre el seu tercer parc eòlic, Berrybank 2, que li va permetre assolir els 386 MW de potència instal·lada al país. La companyia preveu disposar d'una potència renovable operativa d'aproximadament 1GW el 2024, amb la connexió a la xarxa de nous projectes a Victòria (218 MW), el parc eòlic Hawkesdale (97 MW), el parc eòlic Crookwell 3 a Nova Gal·les del Sud (58 MW) i el projecte d'hibridació de 25 MW2 MWh d'emmagatzematge) a Austràlia occidental.

La companyia prossegueix amb la construcció de la seva primera planta solar als Estats Units, de 300 MW de potència, que està previst que entri en operació el 2024.

Aposta decidida pel biometà per resoldre el trilema energètic

Les inversions en generació renovable confirmen el compromís estratègic de la companyia per assolir una solució equilibrada al trilema energètic: contribuir a la descarbonització de l'economia, assegurar la seguretat de subministrament i mantenir un preu assequible de l'energia per a tots els consumidors.

En el marc d'aquest triple repte, Naturgy té com a objectiu jugar un paper clau en el desenvolupament dels gasos renovables, tant en la producció i distribució de biometà a Espanya a curt termini, com en el desenvolupament de l'hidrogen com a vector energètic que tindrà un impacte significatiu al mix energètic a mitjà termini.

La companyia s'ha consolidat com a un dels principals promotors del gas renovable a Espanya, amb més de 60 projectes en diferents fases de desenvolupament. Compta amb dues plantes de producció pròpies de biometà: una situada a l'EDAR de Bens (la Corunya) i una altra ubicada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a Espanya a injectar a la xarxa gas renovable procedent d'abocador. Aquest any està previst que entri en operació una tercera a Vila-Sana (Lleida) i ja ha iniciat la tramitació de dues més que es construiran a Torrefarrera (Lleida) i Utiel (València).

La companyia està ben posicionada per aprofitar l'oportunitat que ofereixen els gasos renovables per avançar cap a la descarbonització i està disposada a desplegar importants inversions i recursos en aquest negoci, tenint en compte el potencial que ofereix Espanya per desenvolupar-lo, amb 160 TWh/any, equivalent al 40% de la demanda de gas del país.

El recent esborrany del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) ha duplicat l'objectiu de producció de gasos renovables fins als 20 TWh/any el 2030, fet que demostra el seu paper important en la transició energètica. El biometà ja és una tecnologia madura i assequible que, addicionalment, promou l'economia, circular amb l'optimització dels residus; la creació de llocs de treball i el desenvolupament de les zones rurals.

Disciplina financera i reducció del deute

Al llarg del primer semestre del 2023, Naturgy va mantenir com a prioritat la prudència financera i la disciplina de capital, davant de la persistent volatilitat del mercat i la incertesa regulatòria.

Així, la companyia va reduir un 11% el nivell de deute, dels 12.070 milions d'euros al tancament del 2022 fins als 10.752 milions d'euros el 30 de juny d'aquest any. El deute net/EBITDA va disminuir de 2,4x el 31 de desembre del 2022 a 1,9x al tancament del primer semestre del 2023, i la companyia manté una liquiditat superior als 10.000 milions d'euros.

L'agència de valoració S&P va millorar la perspectiva de Naturgy de negativa a estable, i va confirmar la seva qualificació creditícia BBB.

Escenari internacional: demanda d'energia i preus

La demanda d'energia als països on el Grup opera va continuar experimentant una disminució al llarg del primer semestre del 2023. A Espanya, la demanda d'electricitat i gas es va reduir de mitjana un 6,9% i un 12,5% respectivament, respecte del mateix període de l'any anterior, a causa de la incertesa macroeconòmica i les temperatures suaus durant el període.

De la mateixa manera, a Xile i el Brasil la demanda de gas va disminuir un 1,5% i un 34%, respectivament. D'altra banda, la demanda de gas i electricitat a la resta dels països de Llatinoamèrica on opera el Grup van experimentar un cert creixement: 1,9% en gas a Mèxic; 9,6% en gas i 3,9% en electricitat a Argentina; i 5,9% en electricitat a Panamà.

Durant el primer semestre del 2023, l'evolució de les monedes llatinoamericanes va tenir un impacte negatiu molt lleu en l'exercici financer del Grup, de 4 milions d'euros i 5 milions a l'EBITDA i el benefici net, respectivament, en comparació del primer semestre del 2022.

Després de l'augment sense precedents dels preus del gas i l'electricitat el 2022, els preus de l'energia van experimentar una reducció al llarg del primer semestre de l'any 2023, tot i que es va mantenir la volatilitat i una sensibilitat elevada a qüestions geopolítiques i riscos de possibles talls de subministrament.

Els preus del gas a Europa es van veure afectats principalment per una menor demanda i per temperatures suaus, fet que es va traduir en un increment dels nivells d'emmagatzematge, així com una demanda moderada de gas d'Àsia. En aquest context, els preus mitjans del Brent van ser un 25,8% més baixos que el primer semestre del 2022, mentre que els preus del gas als principals hubs van mostrar una correcció important a la baixa, amb reduccions de més del 40% al TTF i de gairebé el 40% al JKM.

Per la seva banda, els preus de l'electricitat al mercat majorista es van reduir més del 50% de mitjana al semestre, respecte al mateix període de l'any anterior.

Avanç en els compromisos ESG

En línia amb el seu compromís amb la transició energètica i la descarbonització, Naturgy va continuar augmentant la capacitat instal·lada lliure d'emissions fins als 5,7 GW, i preveu incorporar-ne 3 GW més en els propers 18 mesos.

En termes de diversitat, el Grup continua avançant en la paritat de gènere i la representació de les dones, i manté un compromís ferm amb el desenvolupament professional dels empleats, impulsant el rejoveniment de la plantilla i facilitant les eines necessàries per al seu progrés. Naturgy aposta per una gestió i transformació del talent de la companyia i per avançar cap a una plantilla equilibrada en gènere i edat, tant en llocs directius com en tècnics.

Fruit d'aquest compromís, la companyia va posar en marxa el programa Flex&Lead, dirigit a la contractació externa de joves talents amb diversitat de perfils, amb l'objectiu d'incorporar 300 joves el 2025. Actualment, ja s'hi han incorporat 200 persones, el 77% de les quals són dones amb una edat mitjana de 25 anys.