Dues persones agafant-se de les mans i una imatge superposada de molts bitllets de 50 euros

La pensió de viduïtat pot no ser per sempre: 4 casos en què te la trauran

En aquests casos et poden treure la pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat és al centre d'atenció a causa dels canvis recents en les regulacions. La Seguretat Social va destinar al juliol la xifra rècord de 12017,8 milions d'euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de pensions contributives.

Un 10,8% més que el mateix mes del 2022. Concretament 2004,4 milions d'euros, correspon a les pensions de viduïtat, un benefici atorgat a 2,35 milions de perceptors.

S'han identificat quatre casos en què la pensió de viduïtat podria ser retirada, generant un debat intens sobre la sostenibilitat i l'equitat d'aquest sistema.

Els factors pels quals s'extingeix la pensió de viduïtat

- Un dels principals factors perquè et treguin és la possibilitat que el beneficiari contregui un nou matrimoni o estableixi una nova parella de fet.

Això sí, aquells que tenen més de 61 anys o que tenen una pensió d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, poden mantenir la pensió de viduïtat fins i tot si es tornen a casar o formen una nova parella, complint alguns requisits.

Muntatge amb mans d'una persona gran i un cercle amb diversos bitllets d'euro
Un dels factors que hi influeix és que beneficiari contregui un nou matrimoni o parella de fet | Getty Images Signature, DAPA Images

Es considera la situació econòmica del beneficiari. I, si la pensió de viduïtat representa almenys el 75% dels ingressos totals anuals, es podria permetre la continuïtat de la prestació.

- Una altra situació que pot portar a l'extinció és si es declara el beneficiari culpable a la mort del cònjuge mort. Això podria sorgir a través d'una sentència ferma que estableixi la culpabilitat a la tragèdia.

- A més, si es demostra que el treballador desaparegut en un accident no va morir realment, la pensió de viduïtat també podria ser suspesa a la persona que l'estava cobrant. Aquestes mesures busquen garantir que la pensió de viduïtat s'atorgui als que hagin perdut genuïnament el cònjuge.

- Hi ha una altra causa més controvertida per a la possible suspensió de la pensió de viduïtat. Es tracta de casos de condemna per delictes greus a la víctima o morta, quan aquests hagin estat comesos pel beneficiari de la pensió. Tot i això, l'excepció a aquesta regla és que hi hagi hagut reconciliació entre el beneficiari i la víctima prèvia a la mort, cosa que pot obrir la porta a debats ètics i legals complexos.

La quantia d'aquesta prestació

La quantia d'aquesta prestació pot variar segons diversos factors i condicions. En termes generals, la quantia de la pensió de viduïtat està relacionada amb la base reguladora del difunt. A partir de l'1 de gener del 2019, aquesta quantia és del 52% de la base reguladora.

Tot i això, hi ha una important variació en aquest percentatge si es compleixen certs requisits específics. Per exemple, els beneficiaris que tinguin 65 anys o més podran rebre un 60% de la base reguladora.

Muntatge amb un home fent un examen tipus test i dues mans subjectant diversos bitllets d'euro
Coneix la quantia d‟aquesta prestació | Getty Images, Getty Images Signature

Aquest percentatge podria augmentar fins a un 70% si el pensionista té càrregues familiars i si la pensió constitueix la font d'ingressos principal o única. A més, s'estableix un límit als rendiments anuals del pensionista per diferents conceptes.

No han de superar la xifra resultant de sumar el límit previst per al reconeixement de complements per mínims de les pensions contributives. Amb l'import anual corresponent a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars a cada exercici econòmic.

Aquestes són les pensions mínimes de viduïtat que es poden cobrar el 2023

De manera més concreta, les pensions mínimes de viduïtat que es poden percebre l'any 2023 varien segons la situació del beneficiari. Aquells amb càrregues familiars poden rebre un mínim de 905,90 euros mensuals. Per als més grans de 65 anys o aquells amb una discapacitat igual o superior al 65%, la quantia és de 783,10 euros mensuals.

Les persones entre 60 i 64 anys poden rebre una pensió mínima de viduïtat de 732,60 euros mensuals. Mentre que els beneficiaris menors de 60 anys tenen una suma mínima de 593,30 euros mensuals.