Muntatge amb una classe amb nens aixecant el braç i un calendari

Tornada a l'escola: despeses escolars que et pots desgravar segons la teva comunitat

Segons la teva comunitat, et podràs desgravar unes despeses escolars o altres

Enmig de l'enrenou de la tornada a l'escola, els pares i mares de tot Espanya s'enfronten a una muntanya de despeses relacionades amb l'educació dels fills. Tot i això, els progenitors poden trobar un respir en les deduccions fiscals disponibles en diverses comunitats autònomes.

Aquestes poden fer estalviar uns bons diners a les famílies, que han de fer una despesa important any rere any.

Deduccions segons la teva comunitat autònoma

Aragó

Una de les característiques notables de les deduccions escolars a Aragó és el seu enfocament a l'adquisició de llibres de text i material escolar. Per als nivells de primària i secundària, les deduccions poden cobrir fins al 100% d'aquestes despeses essencials.

Andalusia

La normativa a Andalusia estableix que els pares poden deduir el 15% de les quantitats abonades per les despeses d'ensenyament escolar o extraescolar d'idiomes i informàtica.

Muntatge amb una classe buida i un cercle amb nens d'esquena amb motxilla
A Andalusia, et podràs deduir fins a 150 euros per cada fill | Getty Images, Getty Images Signature

Per garantir que les deduccions siguin justes i equitatives, s'ha establert un límit a la quantitat deduïble. En aquest cas, l'import màxim que els pares poden deduir no pot superar els 150 euros a l'any per cada descendent.

Astúries

A Astúries, els pares tenen l'avantatge de poder deduir el 100% dels imports. Han d'estar destinats a adquirir llibres de text i material escolar.

Illes Balears

Els pares poden deduir el 100% dels imports destinats a adquirir llibres de text. Tot i això, és important tenir en compte que hi ha un límit màxim en la deducció per fill: no pot excedir els 220 euros.

A més, poden deduir el 15% dels imports destinats a l'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers per a fills que estiguin cursant estudis a segon curs.

En el cas dels col·legis bilingües, la deducció s'enfoca a la part de la despesa destinada a l'aprenentatge de llengua estrangera com a activitat extraescolar. Els pares poden deduir fins a un màxim de 110 euros per fill/a en aquests casos.

Per als estudiants que busquen l'educació superior fora de la seva illa de residència habitual, hi ha una deducció significativa disponible. Els pares poden deduir fins a 1760 euros per cada descendent que compleixi els requisits establerts.

Illes Canàries

Els pares poden deduir una quantitat de 1800 euros per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits establerts. No obstant això, aquells la base liquidable dels quals sigui inferior a 36 300 euros poden beneficiar-se d'una deducció augmentada de 1920 euros.

Els pares poden deduir el 100% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per una varietat de conceptes relacionats amb l'educació, com són: material escolar, llibres de text, transport, uniforme escolar, menjador escolar i reforç educatiu.

Castella-la Manxa

Els pares poden deduir el 100% de les despeses destinades a l'adquisició de llibres de text editats per a una àmplia gamma densenyaments.

Catalunya

Els contribuents poden deduir l'import dels interessos pagats en el període impositiu que corresponguin als préstecs concedits. Aquests présctecs han de ser per al pagament de màsters o doctorats. Tot mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca.

Muntatge amb set nens amb motxilla corrent cap a l'escola i un cercle amb una mà marcant un calendari amb un retolador
Els pares ja tenen la vista posada en aquesta volta a l'escola dels més petits | Getty Images, Monkey Business Images

Extremadura

Extremadura ofereix una deducció per la compra de material escolar per a fills o descendents entre 6 i 15 anys. Els contribuents poden deduir 15 euros per cada compra de material escolar.

Sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no superi certs límits, depenent de la tributació individual o conjunta. A municipis petits, els límits són encara més alts.

Madrid

La Comunitat de Madrid presenta un enfocament divers a les deduccions educatives. Destaquen:

El 15% de les despeses descolaritat i el 10% de les despeses d'ensenyament d'idiomes. A més a més del 5% de les despeses d'adquisició de vestuari escolar.

Múrcia

Els contribuents poden deduir fins a 120 euros per cada fill. Al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per l'adquisició de material escolar i llibres de text.

València

La deducció se centra en l'adquisició de material escolar per a fills o menors acollits en centres públics o privats concertats. Els contribuents poden deduir 110 euros per cada fill o menor acollit que estigui escolaritzat.